0989728471
  • Mẫu lịch Bloc 52 tuần năm 2021
  • Mẫu lịch Bloc 52 tuần năm 2021

Mẫu lịch Bloc 52 tuần năm 2021

– Lò xo 53 tờ
– Ruột Giấy couche matt 100 gsm
– Áo in metalize ép nhũ, cát sần
– Bìa treo: in metalize, ép vân , thúc nổi 3D
– Bìa lót lưng carton 3ml